Algemene Voorwaarden

Ross Lovell BV, hierna genoemd RL Webshop
Rijksstraatweg 67
2988 BB Ridderkerk-Rijsoord

Tel. 0180 420 996
E-mail: info@rlwebshop.nl
Webwinkel: www.rlwebshop.nl
BTW NL854323089B01
KvK 61391905

Artikel 1 – Begrippen

De in deze algemene voorwaarden gebruikte begrippen hebben de hiernavolgende betekenis, tenzij anders aangegeven;
Bedenktijd: De termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn wettelijke herroepingsrecht;
Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een koopovereenkomst aangaat met RL Webshop;
Klant: de Consument, rechtspersoon of de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, en een koopovereenkomst aangaat met RL Webshop;
Overeenkomst: De overeenkomst tussen RL Webshop en de Klant;
Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de koopovereenkomst;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: Een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Website: www.rlwebshop.nl

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van RL Webshop zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Afwijkingen kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de Klant geen rechten voor de toekomst ontlenen.

Artikel 3 – Aanbiedingen en bestellingen

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en RL Webshop behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van tussentijdse prijsverhoging van de fabrikant en/of wettelijke voorschriften noodzakelijk is.
 2. Alle prijzen op de Website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 3. De prijzen in de aanbiedingen en bestellingen zijn inclusief btw, exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven.
 4. De verzendkosten zijn € 6.95 bij een besteding lager dan € 25,00. Vanaf of boven een besteding van € 25,00 worden er geen verzendkosten berekend.
 5. Prijzen van de aanbiedingen of bestellingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4 – Overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen de Klant en RL Webshop komt tot stand wanneer de Klant een bestelling heeft afgerond en RL Webshop een bevestiging heeft toegestuurd naar de Klant.
 2. RL Webshop  is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt RL Webshop dit mee binnen twee werkdagen na ontvangst van de bestelling.
 3. RL Webshop blijft eigenaar van het aan de Klant verkochte product, totdat de Klant het totaal verschuldigde bedrag van de overeenkomst heeft voldaan.

Artikel 5 – Betaling

Tenzij anders overeengekomen vindt betaling op één van de volgende wijzen plaats:

 1. Contant of per PIN-betaling: de Klant haalt de bestelling op in de winkel van RL Webshop  en rekent contant of door middel van een PIN-betaling af.
 2. Vooruitbetalen: de Klant ontvangt een orderbevestiging van RL Webshop  met het te betalen bedrag. Na ontvangst van het te betalen bedrag op de bankrekening van RL Webshop wordt het pakket verzonden.
 3. Via de Website met gebruikmaking van IDEAL of een creditcard (uitsluitend Mastercard, VISA of American Express).

Artikel 6 – Levering

 1. RL Webshop streeft ernaar de bestellingen binnen twee werkdagen na ontvangst naar het opgegeven afleveradres te versturen. Wanneer een product is uitverkocht, neemt RL Webshop contact met de Klant op. De Klant heeft dan de keuze om het product later te ontvangen, mits RL Webshop dat alsnog kan leveren of om de bestelling kosteloos te annuleren.
 2. RL Webshop is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het overschrijden van de levertijd. Indien de levertijd een periode van 10 dagen dreigt te overschrijden, heeft de Klant het recht de bestelling kosteloos te annuleren.
 3. Wij doen ons uiterste best om de Website zo up-to-date mogelijk te houden. Het kan echter voorkomen dat een product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Artikel 7 – Annulering, herroeping

 1. Iedere bestelling kan binnen 24 uur nadat de Klant de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd, mits nog niet verzonden. Dit kan zonder opgave van reden. Wanneer het pakket verzonden is, is annulering niet meer mogelijk. Annuleren geschiedt door het sturen van een e-mail naar info@rlwebshop.nl. De annulering wordt per e-mail bevestigd.
 2. Nadat de Klant de bestelling heeft ontvangen heeft is hij gedurende een termijn van 14 dagen gerechtigd om de overeenkomst te herroepen (ontbinden). De Klant krijgt bij een terechte herroeping het volledige orderbedrag inclusief de verzendkosten gerestitueerd.
 3. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor producten, waarvoor de uiterste houdbaarheidsdatum (“T.H.T.” of “te gebruiken tot”) is verstreken, alsmede voor geopende verpakkingen van delicatessen en voedingsmiddelen
 4. Voor het herroepen van de koop kan de Klant een mail sturen naar info@rlwebshop.nl. De annulering wordt per e-mail bevestigd.
 5. Indien de Klant gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht komen alleen de kosten voor het retour zenden voor zijn rekening.
 6. De Klant heeft 14 dagen de tijd om het product retour te zenden.
 7. Het bedrag dat de Klant voor het product heeft betaald zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping, door RL Webshop worden terugbetaald, mits het product retour is ontvangen of RL Webshop van de retourzending een bewijs heeft ontvangen.

Artikel 8 – Garantie

 1. Een beroep op garantie wordt slechts door RL Webshop in behandeling genomen indien de Klant dit beroep indient binnen 14 dagen nadat de tekortkoming is geconstateerd of redelijkerwijs had behoren te constateren.
 2. Garantie wordt uitsluitend verleend op vertoon van de originele factuur of (kopie) betalingsbewijs.
 3. Indien een geleverd product met een uiterste houdbaarheidsdatum op enigerlei wijze niet voldoet aan de daaraan redelijkerwijs te stellen kwaliteitseisen, wordt het product, na retournering door de Klant voor het verstrijken van de uiterste houdbaarheidsdatum, door RL Webshop kosteloos vervangen door een gelijk of gelijksoortig product.

Artikel 9 – Klachten

RL Webshop  doet er alles aan om alle producten conform de bestelling,  in goede staat en conform de omschrijving op de Website te leveren. Na ontvangst van de bestelling dient de Klant de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@rlwebshop.nl. RL Webshop zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen, reageren op de klacht. In geval van levering aan een Klant geldt dat de schriftelijke melding zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee maanden na ontdekking of zoveel eerder als de uiterste houdbaarheidsdatum verstrijkt, op de aangegeven wijze moet worden doorgegeven  aan RL Webshop.

Artikel 10 – Overmacht

RL Webshop heeft in geval van overmacht het recht om naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van de Klant op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Dit door de Klant schriftelijk te informeren en zonder dat RL Webshop gehouden is tot een schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.